Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan admin admin
05.06.2011 23:07:33
Normal Üye
admin admin
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

HZ. Muhammedin hayatıyla ilgili kitap özeti

    HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

    Hz. Muhammed Hicret’ten 52 yıl önce (Milâdi 570) Rebiülevvel ayının 17. gününde Mekke şehrinde dünyaya gelmişlerdir. Babası Hz. Abdullah daha Hz. Muhammed dünyaya gelmeden 25 yaşlarında vefât etmiştir. Annesi Hz. Âmine’yi ise 6 yaşında iken kaybetmiştir. Küçük yaşta babasını ve annesini kaybeden Hz. Muhammed’i dedesi Abdülmuttâlib himayesine aldı ve o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını kendisine verdi. O da bir yıl sonra vefât edince Hz. Muhammed’i amcalarından Hz. Ali’nin babası Hz. Ebû Tâlib yanına alıp büyütmüştür. Hz. Muhammed Mekke’nin en büyük ailesi olan Hâşimiler’dendi.

    Peygamberler Peygamber olarak dünyaya gelirler ve o vazife için yaratılmışlardır. Peygamberlik gibi ağır bir emaneti yüklenmek için bir hazırlık devresi geçirirler sonunda ilâhi vahye mazhar olurlar ve insanlara ilâhi emirleri tebliğe başlarlar.

    Hz. Muhammed’in hayatı Peygamberliğini açıklamaya emir alıncaya kadar; sade temiz çok dürüst ve yaşayışı da insanlığa örnek bir yaşayış idi.

    Hz. Muhammed genç yaşlarında iken bütün Hicâz’da daha Peygamberlik gelmeden önce huylarının güzelliği ve her hususta emin oluşları dolayısıyla Araplar tarafından “Muhammed’ül Emin” diye anılmaya başlanmıştı. Babasından mal mülk bir şey kalmadığı için bir hayli fakirdi; yalnız çok soylu bir aileden olduğu için çok itibar görürdü.


    Hz. Hatice ile Evlenmesi

    Kureyş hanımlarından olan Hz.Hatice ticaretle uğraşmakta idi. Çok zengin ve dul olduğundan mallarını idare etmesi ticaretini sürdürmesi için emin bir kişi olarak gördüğü Hz.Muhammed’i kendisine yardımcı seçti. Daha sonra Hz.Muhammed ile Hz.Hatice evlendiler. Evlendiklerinde Hz.Muhammed 25 Hz.Hatice ise 38 veya 40 yaşlarında idi. Hz.Muhammed’in Hz.Hatice’den iki erkek dört kız çocuğu olmuştur.Bütün evlâtları kendi zamanında âhiret dünyasına göç etti. Hayatta kalan tek evlâtları Hz.Fâtıma ise Hz.Muhammed’in Peygamberlikleri zamanında Hicret’ten 11 yıl önce dünyaya gelmiştir.

    Hz.Muhammed’in soyu çok sevdiği kızı “Ehl-i Beyt”ten olan Hz.Fâtıma’dan yürümüştür. Hz.Fâtıma’dan da Hz.Peygamber’in çok sevdikleri “Ehl-i Beyt”ten olan torunları Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin dünyaya gelmişlerdir.


    İlk Vahy’in Gelişi

    Hz.Muhammed ilk vahy’in gelişini şöyle anlatıyorlardı:

    “Hirâ dağında adımın çağrıldığını duyardım; fakat çağıranı göremezdim. Derken bir gün melek göründü bana; kucakladı beni göğsüne bastırdı sıktı ve «Oku» dedi. Ben okumak bilmem dedim. Tekrar sıktı «Oku» dedi. Aynı sözü söyledim. Yine sıktı «Oku»” dedi. Ve Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetlerini okudu:

    “(1) Oku Rabbinin adıyla ki bütün mahlûkatı yarattı (2) İnsanı da bir parça kan pıhtısından var etti; (3) Oku ve Rabbin pek büyük bir kerem sâhibidir (4) Öyle bir Rab ki kalemle öğretmiştir (5) İnsana bilmediğini belletmiştir (öğretmiştir).” (Alâk 1-5. âyetler)

    Bu âyetler Hz.Muhammed’e ilk inen sûrenin ilk beş âyetidir.Hz.Muhammed’e Allah tarafından ilk vahiy Ramazan ayında nâzil olmuştur.

    “Ramazan ayı ki onda Kur’ân inzal olunmuştur. Kur’ân nas için aynı hidâyettir; doğru yola götüren hak ile bâtıl arasını ayıran açık delillerdir.” (Bakara 185. âyet)

    Kur’ân-ı Kerîm Hz.Peygamber ebedî âleme göçene kadar 23 yılda tamamlanmıştır. Nâzil olan bütün âyetler Allah tarafından zaman zaman vahiy edilmiştir.

    Kur’ân-ı Kerîm’de; kulun yani Peygamber’in Allah ile ancak vahiy yoluyla konuşabileceği anlatılmaktadır. Bu konudaki âyetler de şunlardır:

    “Vahiyle veya perde ardından olması veya bir elçi gönderip ona kendi izniyle dilediği şeyi vahiy etmesi suretlerinden başka hiçbir suretle Allah’ın konuşması hiçbir insana müyesser olmaz. Çünkü O yücedir işinde hakimdir.” (Şûra 51. âyet)

    “(192) Kur’ân şüphesiz Rabbelâleminin indirmesidir. (193-194-195) Sen Tanrı azâbıyla korkutanlardan olasın diye onu «ruh-i emin» açık olan Arap diliyle indirmiştir.” (Şuarâ 192-195. âyetler)

    “ (16) (Ey Muhammed)! Vahiy bitmesin diye acele almak için dilini kımıldatma. (17) Çünkü onu kalbinde toplamak ve lisanında kıraatini sabit kılmak bize aittir. (18) Sana Kur’ân-ı Kerîm’i kıraat eylediğimizde sen onun kıraatine tâbi ol. (19) Onu izah ve beyân yine bize düşer.” (Kıyâmet 16-19. âyetler)


    Peygamber Oluşu

    Hz.Muhammed 40 yaşlarında iken (Milâdi 610) yine Hirâ dağındaki mağarada halvette bulunuyordu. Bu sefer Allah tarafından kendisini doğrudan doğruya Peygamberlik görevine çağıran Kur’ân-ı Kerîm’in Müddesir Sûresi’nin 1-7. âyetleri nâzil oldu.

    “(1) Ey örtüsüne bürünmüş Peygamber! (2) Kalk azapla korkut. (3) Rabbini büyüklükle an (4) Elbiseni temiz tut. (5) Azâba bais olan şeyleri bırak. (6) Çok istemek üzere bir şey verme. (7) Rabbin için her şeye katlan.”

    Gelen bu “vahiy”den sonra artık “vahiy”lerin arkası kesilmedi. Sürekli ve zamana bağlı olarak “vahiy” gelmeye başladı. Hz.Muhammed’in Peygamberlik hayatı iki devreye ayrılır. Birinci devre Peygamberliğinin başlangıcından Medine’ye Hicret’ine kadar geçen 13 yıllık dönemdir (Milâdi 610-622). İkinci devre ise Hz.Peygamber’in Hicret’ten Hak’ka vuslat edinceye kadar geçen 10 yıllık dönemdir (Milâdi 622-632).

    Hz.Muhammed halkı İslâmiyete davete başladığında erkeklerden ilk olarak Hz.Ali kadınlardan da Hz.Muhammed’in eşi Hz.Hatice Müslüman olmuş; ona inanmışlar uymuşlar ve ezeli îmanlarını izhâr etmişlerdir. Belli bir süre sonra da Hz.Muhammed; önce akrabalarını ardından Safa Tepesine çıkarak tüm Mekke halkını Allah’tan gelen emir gereğince açıktan açığa Müslüman olmaya çağırmaya başladı.


    Kardeşi Veziri Vasîysi Halîfesi

    Kur'ân-ı Kerim'in Şuarâ Sûresi’nin 214-216. âyetleri:

    “(214) Pek yakın kavim ve kabileni (akrabalarını) Allah azâbıyla korkut. (215) Sana tâbi olan mü’minlere kanadını alçak tut. (Onlara karşı yumuşak davran lûtufla muamele et) (216) Kavim ve kabilen sana karşı gelirlerse «-Ben sizin işlediklerinizden vâresteyim» dersin.”

    Bu âyetler nâzil olunca Hz.Muhammed Hz.Hatice’ye yemek hazırlatmış ve Hz.Ali’ye de; “Hâşim oğulları soyundan olanları çağırmasını” emir buyurmuşlardı.

    Yemekten sonra Hz.Muhammed:

    “Ben bütün insanlara Tanrı elçisi olarak gönderildim. Ulu ve yüce Allah mensub olduğum boydan bana en yakın olanları korkutmamı buyurdu. Allah’tan başka yoktur tapacak demezseniz sizi azâbından kurtaramam” buyurdular. Amcası Ebû Leheb; “Bizi bunun için mi çağırdın” dedi ve yakışmayacak sözler söyledi. Gelenler de dağılıp gittiler.

    Hz.Muhammed Hâşim oğullarını bir kere daha çağırdı. Yedirdi içirdi. Sonra; “Ey Hâşim oğulları” dedi. “Bana itâat edin yeryüzüne hâkim olun. İçinizden kim bana yardım eder bu işte beni kuvvetlendirirse kardeşim vasîyim vezirim vârisim ve benden sonra halîfem olur” buyurdu. İçlerinden hiçbiri cevap vermedi. Genç yaşta olan Hz.Ali ayağa kalkıp; “Ey Tanrı elçisi! Bu işte ben sana yardım edeceğim” dedi. Hz.Muhammed; “Otur” buyurdu ve sözünü bir kere daha tekrarladı. Yine Hz.Ali’den başka cevap veren çıkmadı. Üçüncü defasında Hz.Peygamber Hz.Ali’ye; “Otur” buyurdular ve Hz.Ali’ye hitaben; “Artık kardeşim vasîyim vezirim vârisim ve benden sonra halîfem sensin” demişler ve toplantıda bulunan Hâşim oğullarına “Ali’ye itâat edin” buyurmuşlardır.

    Hz.Muhammed’in getirmiş olduğu yeni din Mekke’de büyük muhalefetle karşılaştı. Bilhassa Kureyş’in ileri gelenleri Hz.Peygamber’in halkı İslâm’a davetine şiddetle karşı çıktılar. Çünkü İslâmiyet puta taparlığı kaldırıyor insan hakları üzerine birçok yenilikler getiriyordu. Bu durumda Hz.Muhammed davetlerini bir müddet gizli tutmak zorunda kalmıştır.

    Bu dönemde İslâm dînini kabul edenlerin büyük bir çoğunluğu üst düzeyden mal ve canlarını vermekten çekinmeyen kişiler oldukları halde onlarda bir müddet dinlerini gizlemek zorunda kalmışlardır.

    Az zamanda yeni dinin müminleri çoğaldı. Bunlara “Tanrı’ya teslim olan” anlamına gelen “İslâm” denildi. İlk Müslümanlar çok ağır hakaretler işkenceler gördükleri halde îmanlarından inançlarından asla dönmediler kendilerine ve yakınlarına yapılan işkencelere tahammül ettiler.


    Hz.Muhammed’in halkı Müslüman olmaya çağırışı bulundukları mevki ve ellerindeki güçleri yitirebilecekleri kaygısıyla Mekkeli müşrikleri (inkârcıları-inanmayanları) tedirgin etti. Kâ’be’den putlarının kaldırılmasının ticaretlerini engelleyeceği ve bir takım alışkanlıklarına son verileceği için büyük bir tepki gösterdiler.

    Bu ortamda Arabistan diyarı görülmemiş bir ahlâksızlık ve cehâlet içindeydi. Onun için Hz.Muhammed’den önceki Arap tarihine “Cahiliye devri” denir. Hz.Muhammed’e kadar Hak dîni Hıristiyanlıktı. Ancak Hıristiyanlık dîni Tanrı görüşüyle de hukuk sistemiyle de artık insanlığın ihtiyacını gerektiği gibi karşılayamıyordu.Müslümanlık bütün Peygamberleri Allah tarafından gönderilmiş elçiler olarak kabul ediyordu.

    Bu yıllarda İslâmiyet’i kabul eden kimsesiz ve yoksul olan Müslümanlara; müşriklerin inkârcıların yaptıkları cefâlar eziyetler gittikçe artmaktaydı. Hz.Muhammed’in İslâmiyet’e davete başladıklarının 10. yılında (Milâdi 620) o yılın Ramazan ayında üç gün arayla amcası Hz.Ebû Tâlib ile vefâlı eşi Hz.Hatice vefât ettiler. Müslümanlar o yıla “Hüzün Yılı” adını verdiler.

 


İmza

AKSARAYIN    EN   IYI    SITESI

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 179 - 1126 - 1305 | Üyeler : 0 - 2346 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet